ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

 

นายจงรักษ์  สุพลจิตร์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

นางสาวขวัญยืน  โพธิ

ผู้ตรวจสอบกิจการ