ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

 

นายปรีชา  ทองยิ้ม

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

นางสาวขวัญยืน  โพธิ

ผู้ตรวจสอบกิจการ