ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ.2557

หลักเกณฑ์

 1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป
 2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ได้รับเงินเพื่อการสมรสและจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายจำนวนเงิน 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว
 4. ยื่นภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับทุนฯ 1 ใบ
 3. ใบคำขอรับทุนสวัสดิการฯ 1 ใบ (คลิกลิ้งก์นี้)

ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาท พ.ศ.2564

หลักเกณฑ์

 1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. สมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิก สหกรณ์ฯจะจ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน 500 บาท กรณีคลอดฝาแฝดหรือมากกว่านั้นจ่ายเงินให้ตามจำนวนบุตรที่คลอด
 4. ยื่นภายในกำหนดเวลา 90 วันนับจากวันคลอดบุตร

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับทุนฯ 1 ใบ
 3. ใบคำขอรับทุนสวัสดิการฯ 1 ใบ (คลิกลิ้งก์นี้)

ระเบียบว่าด้วย

การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท พ.ศ.2554

หลักเกณฑ์

1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2554
2. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ได้รับเงินเพื่อการอุปสมบท จำนวนเงิน 1,000 บาท
4. ยื่นภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับจากวันอุปสมบท เพียงครั้งเดียว

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาใบสุทธิบัตร 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับทุนฯ 1 ใบ
 3. ใบคำขอรับทุนสวัสดิการฯ 1 ใบ (คลิกลิ้งก์นี้)

ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์

1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

2. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี  

      –  อายุการเป็นสมาชิก  10 – 15 ปี   ได้รับเงินบำเหน็จ  1,000  บาท

      –  อายุการเป็นสมาชิก   16 – 20 ปี   ได้รับเงินบำเหน็จ  2,000  บาท  

      –  อายุการเป็นสมาชิก    21 ปีขึ้นไป ได้รับเงินบำเหน็จ  3,000  บาท

3. สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกที่พ้นจากหน้าที่หรืองานประจำโดยเกษียณอายุหรือลาออกจากงานประจำ กรณีที่ไม่เป็นสมาชิกหน่วยกรองแก้วต่อ ให้ได้รับสวัสดิการนี้เมื่อพ้นจากหน้าที่หรืองานประจำ  แต่กรณีที่เป็นสมาชิกหน่วยกรองแก้วต่อให้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการนี้เมื่อสิ้นสุดหรือลาออกจากหน่วยกรองแก้ว

4.  ยื่นภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับจากวันพ้นจากงานประจำ

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับทุนฯ  1 ใบ
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ 1 ใบ
 3. ใบคำขอรับทุนสวัสดิการฯ 1 ใบ (คลิกลิ้งก์นี้)

ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการสงเคราะห์ศพบิดามารดา พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์

 1. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
 2. จ่ายให้แก่สมาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนที่เป็นบุตร
 3. สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกคนหนึ่งหรือหลายคนที่เป็นบุตร จำนวน 3,000 บาท ต่อศพพร้อมพวงหรีด 1 พวง ราคาไม่เกิน 500 บาท
 4. ยื่นภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาใบมรณะบัตร  1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้เสียชีวิตและผู้ขอรับทุนฯ) อย่างละ 1 ใบ
 3. สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้เสียชีวิต , ผู้ขอรับทุนฯ และผู้ยินยอม) อย่างละ 1 ใบ
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (ขอผู้ขอรับทุนฯ กรณีสมรส) 1 ใบ
 5. ใบคำขอรับทุนสวัสดิการฯ 1 ใบ (คลิกลิ้งก์นี้)

ระเบียบว่าด้วย
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์

1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
2. ยื่นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม
3. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพสมาชิก มีดังนี้

 • อายุสมาชิก 1-12 เดือนได้รับเงิน5,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
 • อายุสมาชิก 13-36 เดือนได้รับเงิน10,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
 • อายุสมาชิก 37-60 เดือนได้รับเงิน20,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
 • อายุสมาชิก 61-84 เดือนได้รับเงิน30,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
 • อายุสมาชิก 85-120 เดือนได้รับเงิน 40,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
 • อายุสมาชิก 121-180 เดือนได้รับเงิน50,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
 • อายุสมาชิก 181 เดือนได้รับเงิน100,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
  (พวงหรีดราคาไม่เกิน 500 บาท)
 • กรณีคู่สมรสที่มิได้เป็นสมาชิกได้ถึงแก่กรรมให้สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง
 • กรณีบุตรได้ถึงแก่กรรมให้สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงิน 5,000 บาทพร้อมพวงหรีด 1 พวง
 • กรณีที่บิดา มารดา เป็นสมาชิกทั้งสองคน ให้บิดาหรือมารดา มีสิทธิ์ได้รับเงินเพียงคนเดียว

เอกสารประกอบ

 1. สำเนาใบมรณะบัตร  1 ใบ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้เสียชีวิตและผู้ขอรับทุนฯ) อย่างละ 1 ใบ
 3. สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้เสียชีวิต , ผู้ขอรับทุนฯ และผู้ยินยอม) อย่างละ 1 ใบ
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (ขอผู้ขอรับทุนฯ กรณีสมรส) 1 ใบ
 5. ใบคำขอรับทุนสวัสดิการฯ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 1 ใบ (คลิกลิ้งก์นี้)
 6. ใบคำขอรับทุนสวัสดิการฯ กรณีบุตร,คู่สมรสเสียชีวิต 1 ใบ (คลิกลิ้งก์นี้)