คณะกรรมการอำนวยการ

 

นายสมศักดิ์  อุ่นบุญ

ประธานกรรมการ

 

นายบุญเลิศ  สุวรรณเวช

รองประธานกรรมการ 1 

 

นายพยุงศักดิ์  เขียวทับทิม

รองประธานกรรมการ 2

 

นายคมสันต์ คงคอน

กรรมการ/เหรัญญิก