คณะกรรมการอำนวยการ

 

นายรุ่งโรจน์ งามสอาด

ประธานกรรมการ

 

นายวิทยา นวลศรี

รองประธานกรรมการ 1 

 

นางสาวเพ็ญประภา คนเที่ยง

รองประธานกรรมการ 2

 

นายคมสันต์ คงคอน

กรรมการ/เหรัญญิก