เงินกู้ฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์การขอกู้เงินฉุกเฉิน

 1. สมาชิกที่จะขอกู้เงินฉุกเฉิน จะต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขอกู้เงินได้ไม่เกิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) กรณีสมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่า  40,000 บาท ให้กู้ได้   98% ของหุ้นที่มีและต้องชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินให้หมดภายในระยะเวลา  12  เดือน กรณีสมาชิกที่เคยเป็นพนักงานประจำ ให้กู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของตนเองรวมกัน
 2. สมาชิกชำระหนี้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินได้
 3. สมาชิกส่งชำระหนี้ 1 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ ยอดเงินกู้ใหม่ รวมยอดคงค้างชำระต้องไม่เกินวงเงินกู้ฉุกเฉิน
 4. สหกรณ์ฯ จะไม่รับชำระคืนเป็นเงินสดระหว่างเดือนเพื่อขอกู้ฉุกเฉินใหม่
 5. สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินชำระทุกประเภท สหกรณ์ จะระงับไม่ให้กู้ฉุกเฉินในเดือนถัดไป
 6. สมาชิกที่สหกรณ์ส่งเรียกเก็บเงินทุกประเภทประจำเดือนผ่านฝ่ายจัดการของบริษัทไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด สาขาพิษณุโลกได้ไม่ครบจำนวนที่ส่งหัก เมื่อมาชำระเงินครบตามจำนวน สามารถขอกู้ฉุกเฉินได้ในเดือนถัดไป
 7. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน  6%  ต่อปี คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือโดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันถัดจากวันรับเงินกู้ถึงวันชำระเงินกู้

********************************************************************************

เงินกู้สามัญ

หลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญ

 1. สมาชิกขอกู้เงินสามัญโดยไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน  สามารถขอกู้เงินได้ไม่เกิน 98% ของค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ของสมาชิกกำหนดชำระหนี้ให้หมดภายใน 144 งวด  กรณีสมาชิกที่เคยเป็นพนักงานประจำ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของตนเองรวมกัน  โดยไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน
 2. สมาชิกขอกู้เงินสามัญโดยใช้ผู้ค้ำประกัน สามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 1,260,000 บาท (วงเงินกู้ทำประกัน จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท รวมกับเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,260,000 บาท) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

อายุการเป็นสมาชิก

ไม่เกิน

วงเงินกู้สามัญ

(บาท)

กำหนดชำระหนี้

เท่าของเงินเดือน

หมายเหตุ

4 -12 เดือน

50,000

144 งวด

8 เท่า

1.สมาชิกที่กู้จะต้องมีหุ้น 40%

13-23 เดือน

80,000

144 งวด

14 เท่า

2.วงเงินกู้ทำประกัน จ่ายตามจริง

24-29 เดือน

100,000

144 งวด

16 เท่า

แต่ไม่เกิน 60,000 บาท รวมกับ

30-41 เดือน

150,000

144 งวด

18 เท่า

เงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,260,000บาท

42-50 เดือน

200,000

144 งวด

22 เท่า

 

51-59 เดือน

225,000

144 งวด

24 เท่า

60-65 เดือน

250,000

144 งวด

26 เท่า

66-71 เดือน

300,000

144 งวด

28 เท่า

72-77 เดือน

350,000

144 งวด

30 เท่า

78-83 เดือน

450,000

144 งวด

32 เท่า

84-89 เดือน

500,000

144 งวด

34 เท่า

90-95 เดือน

600,000

144 งวด

36 เท่า

96-99 เดือน

750,000

144 งวด

40 เท่า

100-109 เดือน

800,000

144 งวด

45 เท่า

110-119 เดือน

900,000

144 งวด

45 เท่า

120-179 เดือน

1,000,000

144 งวด

50 เท่า

180 เดือนขึ้นไป

1,200,000

144 งวด

50 เท่า

3.  กำหนดให้มีการชำระภายใน 144 งวด  และระยะเวลาการชำระหนี้ให้แล้วเสร็จไม่เกินอายุ 75 ปี แล้วแต่กำหนดใดจะถึงก่อน

4.  สมาชิกที่ผิดนัดเงินงวดชำระหนี้ ในรอบการชำระเงินนับย้อนหลังทั้งสิ้น 12 งวด จะได้รับเงินกู้  90% ของยอดเงินกู้เต็มที่ได้รับ

5.  สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญเกินจำนวนเงินหุ้นสะสมผู้กู้ต้องใช้สมาชิกค้ำประกันเงินกู้ 2 ท่าน  สมาชิกแต่ละคนจะค้ำประกันได้ไม่เกิน  2 ท่าน ในเวลาเดียวกันถ้าผู้ค้ำประกัน ค้ำเกินผู้ขอกู้จะถูกตัดสิทธิ์ในการกู้ทันทีต้องเขียนคำขอกู้ยื่นมาใหม่

6.  ผู้ค้ำกับผู้กู้ต้องไม่เป็นสามี หรือภรรยากันทั้งทางนิตินัยหรือพฤตินัย

7.  ผู้ค้ำประกันได้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า  4  เดือนและมีอายุงานไม่ต่ำกว่า  2  ปี

8.  สมาชิกที่กู้โดยไม่ใช้ผู้ค้ำประกันตามข้อ 1 ชำระหนี้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า  1 งวด สามารถกู้สามัญใหม่ได้

9.  สมาชิกที่กู้โดยใช้ผู้ค้ำประกันตามข้อ 2 ชำระหนี้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด สามารถกู้สามัญใหม่ได้

10.  ในสลิปเงินเดือนที่ยื่นกู้ ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ของเงินได้รายเดือน จึงจะสามารถยื่นกู้ได้

11.   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  6%  ต่อปี คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือโดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันถัดจากวันรับเงินกู้ถึงวันชำระเงินกู้

********************************************************************************

เงินกู้พิเศษ

สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก ได้ตามวัตถุประสงค์ที่สหกรณ์จัดตั้งขึ้น 4 ประเภท คือ

    (1)     เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้ที่ตกเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

    (2)     เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณ์จัดตั้งขึ้น

    (3)     เงินกู้พิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี

    (4)     เงินกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ 

หลักเกณฑ์การขอกู้เงินพิเศษเพื่อชำระหนี้ที่ตกเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

 1. สมาชิกสามารถขอกู้ไม่เกินหนี้ที่ตกเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 300,000 บาท
 2. กำหนดชำระภายใน 60 งวด
 3. สมาชิกผู้กู้ต้องใช้สมาชิกค้ำประกันเงินกู้ 2 ท่าน และอาจจะเป็นผู้ค้ำประกันคนเดียวกับเงินกู้สามัญก็ได้
 4. ผู้ค้ำประกันกับผู้กู้ต้องไม่เป็นสามีหรือภรรยากันทั้งทางนิตินัยหรือพฤตินัย
 5. ผู้ค้ำประกันได้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
 6. เอกสารประกอบการกู้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด
 7. การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ จะนำเงินชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ที่ตกเป็นหนี้ผู้ค้ำประกันทั้งหมด
 8. เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้ที่ตกเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้จะไม่มีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกเนื่องจากเป็นโครงการช่วยเหลือสมาชิก
 9. การอนุมัติเงินกู้คณะกรรมการเงินกู้ เป็นผู้พิจารณาเงินกู้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การขอกู้เงินพิเศษเพื่อชำระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณ์จัดตั้งขึ้น

 1. วงเงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณ์จัดตั้งขึ้น กู้ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
 2. กำหนดชำระภายใน 12 งวด
 3. การจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ จะนำเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สวัสดิการของผู้กู้เงินและทำการตัดจ่ายชำระเบี้ยประกันสวัสดิการทุกเดือนตามเบี้ยประกันที่สมาชิกต้องจ่ายกับประกัน
 4. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณ์จัดตั้งขึ้น เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 5. เอกสารประกอบการกู้เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด
 6. เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณ์จัดตั้งขึ้น จะไม่มีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกเนื่องจากเป็นโครงการช่วยเหลือสมาชิก
 7. การอนุมัติเงินกู้คณะกรรมการเงินกู้ เป็นผู้พิจารณาเงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สินเกี่ยวกับสวัสดิการที่สหกรณ์จัดตั้งขึ้น ถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การขอกู้เงินพิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี

 1. สมาชิกสามารถขอกู้เงินได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 2. กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินนอกระบบและเพื่อปลดบัตรเครดิต กำหนดให้มีการชำระภายใน 60 งวด ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าจำนวนงวดหรืออายุการทำงาน
 3. กู้เพื่อพัฒนารายได้ กำหนดให้มีการชำระภายใน 60 งวด ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าจำนวนงวดหรืออายุการทำงาน
 4. สมาชิกผู้กู้ต้องใช้สมาชิกค้ำประกันเงินกู้ 2 ท่าน และอาจจะเป็นผู้ค้ำประกันคนเดียวกับเงินกู้สามัญก็ได้
 5. ผู้ค้ำประกันกับผู้กู้ต้องไม่เป็นสามีหรือภรรยากันทั้งทางนิตินัยหรือพฤตินัย
 6. ผู้ค้ำประกันได้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
 7. สมาชิกสามารถยื่นกู้ได้เพียง 1 วัตถุประสงค์
 8. เงินกู้พิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี จะไม่มีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกเนื่องจากเป็นโครงการช่วยเหลือสมาชิก
 9. การอนุมัติเงินกู้คณะกรรมการเงินกู้ เป็นผู้พิจารณาเงินกู้พิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี จะต้องไม่มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและงดกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินภายใน 6 งวด

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

1.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566

2.ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ .2563

********************************************************************************