ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด

               “วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกและเป็นกิจการสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (พิษณุโลก)

               สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ที่เป็นพนักงาน บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (พิษณุโลก) จำนวน 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นายเติมศักดิ์ อินทร์ประเสริฐ        ประธานกรรมการ
  2. นางสาวนวลจันทร์ วรรณกลาง    รองประธานกรรมการ
  3. นายสุรพล หวังเจริญ                     รองประธานกรรมการ
  4. นางสายทอง แกล้วกล้า                  กรรมการ/ผู้จัดการ
  5. นางศศิธร ศรีอำไพ                         เหรัญญิก
  6. นางสาวอรนุช ปั้นเหน่ง                   เลขานุการ
  7. นายอาณัติ มั่นประสงค์                   กรรมการ
  8. นางสาวสาหร่าย เม่นขาว                กรรมการ
  9. นายสุนนท์ เพชราภรณ์                   กรรมการ
  10. นางสาวยุพิน ฟักคง                       กรรมการ
  11. นางสาวสมจิตร สุวิทชาญวรกุล    กรรมการ
  12. นางสาวขวัญเมือง โรจน์ทองคำ    กรรมการ

             นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2535 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ018735 ที่ตั้งสำนักงานอยู่ในอาคาร 230 หมู่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

            เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 ด้วยทุนดำเนินการเริ่มแรกจากทุนเรือนหุ้น 47,650 บาท สมาชิกเริ่มต้น 166 คน โดยมีปฏิบัติงานสหกรณ์จำนวน 12 คน มี นางสายทอง แกล้วกล้า เป็นกรรมการผู้จัดการ

  **  วิสัยทัศน์  **

“เป็นสหกรณ์ชั้นนำ เต็มใจให้บริการ สวัสดิการล้ำเลิศ

บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก

ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง”

***************************************************