ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

 

นายจงรักษ์  สุพลจิตร์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

นายปรีชา ทองยิ้ม

ผู้ตรวจสอบกิจการ