ฝ่ายจัดการ

 

นางสาวสาริศา  อิ่มหนำ

ผู้จัดการสหกรณ์

 

…………………………………..

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

นางสาวณัฏฐ์วรัตน์  กงเกวียน

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

นางสาวสิริวิมล  สูงเหล็ก

เจ้าหน้าที่การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

…………………………………..

เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ