สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด
  • โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ                                                                                                                      หลักสูตร  “ทำความเข้าใจร่างข้อบังคับสหกรณ์และกำหนดรายงานในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์            อบรมสัมมนาวันเสาร์ที่  18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
  • คณะผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ ชุดที่ 4 เข้าตรวจสหกรณ์ประจำปี 2565 ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ วันที่  18, 19, 30 พ.ค. 65 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 
  • เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหกรณ์ วันที่ 26 เม.ย. 65 และ 6 พ.ค. 65

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 64 วันที่ 12 ก.พ. 65 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 วันที่ 13 ก.พ. 64
ณ ดิ อิมพีเรียล โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อัมรินทร์ ลากูน)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 62 วันที่ 8 ก.พ. 63
ณ ดิ อิมพีเรียล โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อัมรินทร์ ลากูน)
บ.จุลไหมไทย/สนง.สวัสดิการฯจ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 24 ก.พ. 64
งานกีฬาสหกรณ์ ปี 2563
ศึกษาดูงานเพาะเห็ด วันที่ 5 ก.ย.63 ณ ห้างหุ้นส่วนสามัญ วิสาหกิจชุมชน ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม