ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดพิษณุโลก 
 • วันที่  16 – 17 มีนาคม 2567

  โครการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนหนังสือสหกรณ์และรายงานการประชุม ที่มีประสิทธิภาพ”  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโล จำกัด

วันสหกรณ์แห่งชาติ
 • วันที่  26 กุมภาพันธ์  วันสหกรณ์แห่งชาติ”
  นายสมศักดิ์ อุ่นบุญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้จัดการและกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 108 ปี สหกรณ์วัดจันทร์จำกัด สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในโครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
 • วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก
งานกีฬาสหกรณ์ ปี 2567
 • วันเสาร์ ที่ 10  กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ กองบิน 46
โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566                                                                       
 •  วันเสาร์ ที่ 4  พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด                                                                              หลักสูตร “กฏหมาย กฏกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งนายทะเบียน ที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์                                       
การประชุมคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดพิษณุโลก
 • วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาท โรงแรมท๊อปแลนด์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด
 •  วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลซ พิษณุโลก                                                                                                                       โครงการอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกสหกรณ์หลักสูตร “ระเบียบที่แก้ไขล่าสุดและการวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคต”                                                                            
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด
 • วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก                                                                                                           โครงการอบรมทบทวนแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องกับข้อบังคับสหกรณ์ สำหรับกรรมการ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ ประจำปี 2566            
อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้กฏหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฏหมายในชีวิตประจำวัน
 • วันพุธ ที่ 9  พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 
 • วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน  2566 เวลา 09.00 – 17.00 น.  เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหกรณ์ 
สัมมนา “กลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ”

วันจันทร์  – อังคาร ที่  20 -22  มีนาคม  2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก 

สัมมนา “พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 

วันเสาร์ -อาทิตย์ ที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน 

งานกีฬาสหกรณ์ ปี 2566
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครบรอบ 30 ปี)
 • วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์   2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด
 • อบรมสัมนาวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมโมราจ                                                                                                                                         โครงการอบรมสัมนาสำหรับสมาชิกสหกรณ์  หลักสูตร “อุดมการณ์และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกับการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และความรู้เกี่ยวกับกฏหมายค้ำประกัน ประจำปี 2565                                              
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด
 • อบรมสัมมนาวันเสาร์ที่  18  มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์                                                                                       โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ                                                                                                                                 หลักสูตร  “ทำความเข้าใจร่างข้อบังคับสหกรณ์และกำหนดรายงานในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์”            
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
 • วันที่  18, 19, 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 – 17.00 น.  คณะผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ ชุดที่ 4 เข้าตรวจสหกรณ์ประจำปี 2565 ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 
 • วันที่ 26 เมษายน 2565 และ 6 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 – 17.00 น  เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหกรณ์ 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
 • วันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 – 12.00 น  ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
 • วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ดิ อิมพีเรียล โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อัมรินทร์ ลากูน)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 – 17.00 น  ณ ดิ อิมพีเรียล โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อัมรินทร์ ลากูน)

บ.จุลไหมไทย/สนง.สวัสดิการฯจ.เพชรบูรณ์
 • เข้าศึกษาดูงาน วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 – 12.00 น
งานกีฬาสหกรณ์ ปี 2563
 • วันเสาร์ ที่ 22  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ มหาลัยพิษณุโลก
โครงการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์
 • ศึกษาดูงานเพาะเห็ด วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้างหุ้นส่วนสามัญ วิสาหกิจชุมชน ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก