รางวัลที่สหกรณ์ได้รับ

  • รางวัลดีเด่นสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ในวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2549

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

การประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์